Abordarea noastră privind protecția mediului

Industria petrolieră joacă un rol esențial în asigurarea nevoilor energetice ale lumii, dar se confruntă și cu provocarea de a echilibra aceste nevoi cu sustenabilitatea mediului înconjurător. 

Suntem conștienți că operațiunile noastre au un impact asupra mediului și comunităților locale, dar ne angajăm să minimizăm acest impact prin implementarea de practici responsabile și investiții constante în modernizarea echipamentelor și optimizarea proceselor.

Ne angajăm să protejăm aerul, apa și solul în zonele noastre de operațiuni. Investim constant în soluții inovatoare și eficiente care asigură o dezvoltare durabilă și responsabilă.

Avem peste 300 de puncte de lucru în România și Republica Moldova, singurele țări cu operațiuni Rompetrol care impun în mod legal obținerea autorizațiilor de mediu.

Avem responsabilitatea de a respecta reglementările aplicabile în locațiile în care ne desfășurăm activitatea și de a diminua impactul pe care îl avem asupra mediului. Astfel, ne străduim în fiecare zi să ne îmbunătățim performanța și ne pregătim constant să răspundem provocărilor și oportunităților viitoare.

Strategia și obiectivele noastre de mediu acoperă procesele și procedurile de conformitate legislativă, atribuirea responsabilităților, instruirea, pregătirea pentru situații de urgență, alinierea la cele mai bune tehnici disponibile în industrie (BAT/BREF), monitorizarea, măsurarea și investițiile de mediu, precum și auditarea periodică a performanței.
Abordarea noastră privind protecția mediului se concentrează pe aspectele materiale relevante identificate în procesele de consultare a stakeholderilor și de evaluare a materialității și vizează subiecte precum conformitatea legislativă, abordarea schimbărilor climatice și decarbonizarea, gestionarea deșeurilor, protecția resurselor de apă, gestionarea emisiilor atmosferice, consumul de energie.

Avem diferite programe pentru a evalua aspectele de mediu pentru fiecare punct de lucru, pentru a gestiona potențialele riscuri de mediu și pentru a atenua impactul. Acestea reflectă specificul activității companiei și includ următoarele:

 • Program de management de mediu;
 • Program de management al deșeurilor;
 • Program de investiții aprobat la nivel de companie (proiecte derulate în principal în activitatea operațională și care au ca scop reducerea impactului asupra mediului și comunităților).
Rompetrol se angajează să contribuie la tranziția României către o economie cu emisii reduse de carbon.

Riscurile și oportunitățile legate de climă sunt integrate în procesul nostru de management al riscurilor, menit să identifice, să evalueze și să gestioneze riscurile pentru business. Riscurile legate de climă sunt identificate utilizând metodologia standardizată a procesului de gestionare a riscurilor.
 

Scenariile compatibile cu obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale la cel mult 2 °C prin reducerea emisiilor de GES sunt extrem de importante în dezvoltarea strategiei noastre de mediu, deoarece implică schimbări fundamentale pentru actuala piață a energiei. Înțelegem riscul pe care l-ar implica incapacitatea noastră de a funcționa în eventualitatea depășirii bugetului global de emisii de carbon. Pe parcursul proceselor de planificare și de dezvoltare a strategiei, am luat în considerare scenarii care reflectă diferite aspecte ale potențialelor dezvoltări economice, tehnologice și sociale, împreună cu implicațiile acestora pentru piața energiei și, în consecință, pentru business.

În cursul anului 2022, a fost elaborată o procedură de gestionare a riscurilor climatice. Această procedură prevede, de asemenea, obligația Consiliului de administrație (CA) de a revizui anual evaluările riscurilor climatice ale Grupului.

Toate părțile implicate contribuie la elaborarea unui plan de atenuare a riscurilor, care este aprobat de conducerea locală și de cea a Grupului și apoi împărtășit cu departamentele relevante și cu rolurile responsabile.

Pentru a afla mai multe informații privind impactul asupra mediului, puteți vizita și site-urile web ale companiilor membre:

Biodiversitatea este pilonul care asigură funcționarea ecosistemelor și prosperitatea oamenilor.

Avem un rol activ în conservarea biodiversității, prin protejarea florei și faunei din regiune, și acordăm o atenție deosebită regiunii Mării Negre, unde este situată Rafinăria Petromidia. Pentru fiecare proiect nou analizăm și evaluăm impactul activității de rafinare asupra biodiversității.

Ne asumăm Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU sub toate aspectele acestora, concentrându-ne asupra contribuțiilor directe prin abordarea de afaceri responsabilă: ODD 14 Viața acvatică și ODD 15 Viața terestră. 

Rompetrol Rafinare – Petromidia (Năvodari) este situată în vecinătatea Siturilor Natura 2000, la aproximativ 300 m de Zona de Protecţie Specială ROSPA 0060 Lacurile Tașaul-Corbu și la 1,35 km de ROSPA0076 Marea Neagră. De asemenea, ultima treaptă a Stației de Epurare a Apelor Uzate (iazuri biologice) se află pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Rompetrol Energy nu este situată într-o zonă naturală protejată. Cu toate acestea, se află în vecinătatea mai multor situri Natura 2000:
 • aproximativ 300 m de Zona de Protecţie Specială ROSPA 0060 Lacurile Tașaul-Corbu;
 • 1,35 km până la ROSPA0076 Marea Neagră;
 • 5 km până la Delta Dunării.
Pentru a evita un potențial impact negativ asupra biodiversității, pentru fiecare nou proiect este efectuată o evaluare a impactului asupra mediului înainte de implementare. Această analiză identifică, descrie și evaluează, după caz, în fiecare instanță, efectele directe și indirecte semnificative ale unui proiect luând în considerare următorii factori:
 • populația și sănătatea umană;
 • biodiversitatea, acordând o atenție deosebită speciilor protejate;
 • impactul asupra terenului, solului, apei, aerului și climei;
 • bunuri materiale, patrimoniu cultural și peisaj.

Autor: Cornel Cotorogea
 

Pentru Rompetrol, principala sursă de emisii o reprezintă procesele de rafinare.

În fiecare an, compania își elaborează bugetul pentru următorii 5 ani, iar prețul certificatelor pentru GES sunt incluse în acest proces, influențând astfel deciziile de investiții. Departamentul de Management al Riscului Financiar furnizează estimările pentru prețurile certificatelor EUA după analiza previziunilor furnizate de principalele organisme competente de pe piață. Având în vedere obiectivul ambițios al UE, se așteaptă ca prețurile pentru certificatele de CO2 să crească în următorii ani, punând presiune asupra rezultatelor financiare ale Rompetrol Rafinare. Acest risc financiar a fost atenuat prin utilizarea unui program de acoperire pentru volumele necesare de EUA în prima etapă a Fazei 4 (2021-2025). Rompetrol Rafinare are acces la instrumente financiare derivate pentru a-și îndeplini programul de acoperire și pentru a-și bloca prețul pentru următorii 5 ani.

Emisiile de gaze cu efect de seră sunt monitorizate și controlate în mod regulat prin indicatori operaționali. Conform strategiei sale de management al emisiilor de GES, Rompetrol Rafinare desfășoară activități specifice, grupate în două direcții strategice, care vizează atenuarea emisiilor și reducerea amprentei de carbon.

Indicatorii de monitorizare a calității aerului sunt raportați zilnic/lunar/anual autorităților de mediu, pentru a atesta conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

Emisiile de gaze cu efect de seră ale KMGI includ emisiile care sunt cauzate direct de propria activitate, precum și emisiile generate de-a lungul lanțului valoric care sunt materiale și controlate de KMGI.

Cele două rafinării KMGI și Rompetrol Energy intră sub incidența prevederilor HG nr. 780/2006 privind stabilirea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră(“EU-ETS”), cu modificările și completările ulterioare, trebuie să întocmească, anual, un raport de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Inventarul emisiilor de GES include toate companiile și activitățile relevante ale KMGI selectate pe baza criteriului de control operațional, operate în proporție de 100% de KMGI. Dubla raportare a fost evitată prin definirea emisiilor Scop 1,2,3 ale KMGI - abordare centralizată.

CO2 biogenic rezultat din descompunerea sau combustia de biomasă, face parte din „ciclul scurt de viață al carbonului”, asimilat de biomasă este apoi returnat înapoi în mediu înconjurător. Produsele petroliere ale KMGI includ biocombustibili  în compoziția lor, pentru care absorbția biogenă este contabilizată separat, în conformitate cu ghidul GHG Protocol și o asumpție net zero pe ciclul de viață al biocombustibililor.

Puteți afla mai multe despre nivelul emisiilor din raportul de sustenabilitate.

Apa este esențială pentru viață și pentru economie și joacă un rol fundamental în gestionarea schimbărilor climatice. Principalul obiectiv al Rompetrol cu privire la managementul apei este de a reduce cantitatea de apă utilizată și de a se asigura că nu există emisii de poluanți în apă peste valorile limită specificate în autorizația de gospodărire a apelor/cadrul legal.

Rompetrol Rafinare are proceduri interne dedicate care documentează gestionarea apei. Acestea se referă la monitorizarea calității apei, verificarea și întreținerea instalațiilor de transport a apelor uzate, etanșarea și izolarea structurilor/bazinelor, monitorizarea proceselor tehnologice, verificarea calității apei reziduale de la captare până la evacuare. 

Toți poluanții specifici (menționați în autorizații) sunt monitorizați în apa evacuată, cu frecvențe diferite (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial). 

Planul de Prevenție și Control al Poluărilor Accidentale conține reguli și proceduri pentru gestionarea unui eventual incident și stabilește măsuri de intervenție imediată și control pentru limitarea impactului și securizarea instalațiilor tehnologice. 

Pentru Rafinăria Petromidia apa dulce extrasă în 2022 a reprezentat 100% din totalul de apă extrasă, iar coeficientul de recirculare a fost de 97% pentru apa de răcire.

Aprovizionarea cu apă dulce este asigurată dintr-o singură sursă. Consumul este monitorizat printr-un debitmetru certificat, iar datele de consum sunt colectate intern zilnic și de către furnizorul public cu o frecvență lunară. Apa filtrată de la Rompetrol Rafinare provine de la Stația de Epurare a Apelor Uzate și merge în Stația Chimică, unde este transformată chimic în apă distilată, care are trei destinații diferite: 

 • Rompetrol Rafinare pentru apa de proces; 
 • cazane pentru producerea de abur; 
 • comunitatea locală, ca apă caldă (pentru aproximativ 1.500 de clădiri rezidențiale). 

Deșeurile generate la nivel de Grup sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale referitoare la gestionarea deșeurilor, care sunt încorporate în procedurile și instrucțiunile interne. Acestea sunt comunicate tuturor prestatorilor de servicii/subcontractorilor, care își desfășoară activitatea pe platformele companiei și sunt incluse în documentele/clauzele contractuale aferente (ex.: Convenția SSM).

Toate categoriile de deșeuri generate sunt eliminate sau valorificate de către companii autorizate

Sursele și fluxurile de deșeuri sunt identificate și monitorizate de la generare până la eliminarea finală/valorificarea acestora. Fiecare departament identifică categoriile de deșeuri generate din propria activitate și le documentează corespunzător. În funcție de categoria de deșeuri, acestea sunt depozitate temporar în locații dedicate pentru eliminare/valorificare. Întregul flux, de la generare până la eliminare, este documentat în proceduri și planuri interne (procedura „gestionarea deșeurilor”, plan anual de gestionare a deșeurilor) și verificat în timpul procesului de audit intern și prin inspecții interne și externe. Fluxul de gestionare a deșeurilor are în vedere aplicarea ierarhiei deșeurilor (prevenire - pregătire pentru reutilizare - reciclare - alte operațiuni de valorificare, de ex.: valorificare energetică - eliminare). 
 
92% din totalul deșeurilor care au părăsit platforma Petromidia în 2022 au fost trimise spre valorificare. 

Cele 14 batale ale Rafinăriei Vega sunt situate în partea de nord a platformei și se întind pe o suprafață de aproximativ 82.450 m2. Batalele sunt hidroizolate cu straturi de sol compactat și bentonită. În prezent, rafinăria are în derulare un proiect de ecologizare a batalelor în care deșeurile existente sunt tratate și depozitate în celule hidroizolate conform OUG 757/2004. Cantitatea totală tratată și depozitată până în prezent este de 86.290 de tone.

Noi, KMGI Grup, ne angajăm să nu avem niciun caz de poluare accidentală în toate operațiunile noastre.

Rompetrol Rafinare are un set complex de planuri și proceduri pentru a preveni eliberarea accidentală de hidrocarburi. Fiecare punct de lucru are un manual de operațiuni dedicat, planuri cuprinzătoare de răspuns în caz de urgență și proceduri de gestionare a crizelor. 

Atât Petromidia, cât și Vega sunt amplasamente SEVESO și intră sub incidența Legii 59/2016 (care transpune Directiva SEVESO în legislația națională) privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Conform reglementărilor impuse, Rompetrol Rafinare asigură dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management al Securității (SMS) pentru a preveni producerea și pentru a diminua efectele accidentelor majore.

În 2022, nu au fost înregistrate poluări accidentale la niciuna din rafinăriile Grupului.

Puteți citi mai multe informații privind gestionarea deșeurilor în raportul de sustenabilitate.